Betaserc® 8 mg og 16 mg tabletter Betahistindihydrochlorid

Betaserc® 8 mg og 16 mg tabletter
Betahistindihydrochlorid
Oversigt over indlægssedlen
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Betaserc
3. Sådan skal du tage Betaserc
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Yderligere oplysninger
1. Virkning og anvendelse
Betaserc er et middel til behandling Menières
sygdom og svimmelhed, der skyldes
sygdomme i det indre øre.
Du kan tage Betaserc ved:
• anfald af ildebefindende, opkastninger,
svimmelhed, susen for ørerne og nedsættelse
af hørelsen ved skade i det indre øre
(Menières sygdom).
• svimmelhed, som følge af sygdom i det indre
øre (vestibulær vertigo).
Lægen kan have givet dig Betaserc for noget
andet. Følg altid lægens anvisning.
2. Det skal du vide, før du
begynder at tage Betaserc
Tag ikke Betaserc
• Hvis du er overfølsom (allergisk) over for
betahistindihydrochlorid eller et af de øvrige
indholdsstoffer.
• Hvis du har en svulst i binyremarven
(fæokromocytom).
• Hvis du har astma.
Vær ekstra forsigtig med at tage Betaserc
Tal med lægen, inden du tager Betaserc, hvis
du har haft eller har mavesår.
Brug af anden medicin
Fortæl det altid til lægen eller på apoteket,
hvis du bruger anden medicin eller har brugt
det for nylig. Dette gælder også medicin, som
ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,
naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler
samt kosttilskud.
Brug af Betaserc sammen med mad og
drikke
Du kan tage Betaserc i forbindelse med et
måltid, men det er ikke nødvendigt. Du skal
altid tage Betaserc med et glas vand.
Graviditet og amning
Spørg din læge eller apoteket til råds, før du
tager nogen form for medicin.
Graviditet:
Hvis du er gravid, må du kun tage Betaserc
efter aftale med lægen.
Amning:
Hvis du ammer, må du kun tage Betaserc efter
aftale med lægen.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Betaserc påvirker ikke arbejdssikkerheden eller
evnen til at færdes sikkert i trafikken.
3. Sådan skal du tage Betaserc
Dosering
Tag altid Betaserc nøjagtigt efter lægens
anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller
apoteket.
Den sædvanlige dosis er
Betaserc® er et registreret varemærke, der
tilhører SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden
du begynder at tage medicinen.
• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at
læse den igen.
• Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er
mere, du vil vide.
• Lægen har ordineret Betaserc til dig
personligt. Lad derfor være med at give det
til andre. Det kan være skadeligt for andre,
selvom de har de samme symptomer, som
du har.
• Tal med lægen eller apoteket, hvis en
bivirkning bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Betaserc® 8 mg og 16 mg tabletter
Betahistindihydrochlorid L80023A-01
Voksne:
Den sædvanlige dosis er 1-2 tabletter på 8 mg
(i alt 8-16 mg) 3 gange daglig eller 1 tablet på
16 mg 3 gange daglig. Følg lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Betaserc
Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,
hvis du har taget flere Betaserc, end der står
i denne information, eller flere end lægen
har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag
pakningen med.
Symptomer på overdosering er forstærkning af
bivirkningerne samt krampe.
Hvis du har glemt at tage Betaserc
Tag aldrig dobbelt dosis, hvis du har glemt
at tage en dosis. Fortsæt blot med den
sædvanlige dosis.
Hvis du holder op med at tage Betaserc
Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget,
du er i tvivl om eller føler dig usikker på. Du må
kun afbryde eller stoppe behandlingen efter
aftale med lægen.
4. Bivirkninger
Betaserc kan som al anden medicin give
bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Alvorlige bivirkninger
Hyppigheden ikke kendt:
• Pludselige overfølsomhedsreaktioner (inden
for minutter til timer), f.eks. hududslæt,
åndedrætsbesvær og besvimelse (anafylaksi).
Det kan være livsfarligt. Ring 112.
• Hævelse af ansigt, læber og tunge. Det kan
medføre at luftvejene blokeres. Ring 112.
Ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige bivirkninger (Forekommer
hos flere end 1 ud af 10 patienter):
• Fordøjelsesbesvær som kvalme, opkastning,
diaré og mavesmerter. Symptomerne
forsvinder normalt ved nedsættelse af dosis
eller ved indtagelse af dosis i forbindelse med
et måltid.
Hyppigheden ikke kendt:
• Hovedpine.
• Overfølsomhedsreaktioner i huden, især
nældefeber, udslæt og kløe.
Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning
er generende eller bliver værre, eller hvis du får
bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør
indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden
om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine
pårørende kan selv indberette bivirkninger
direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder
skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens
netsted www.meldenbivirkning.dk.
5. Opbevaring
Opbevar Betaserc utilgængeligt for børn.
Opbevar ikke Betaserc ved temperaturer over
25° C.
Brug ikke Betaserc efter den udløbsdato, der
står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste
dag i den nævnte måned.
Aflever altid medicinrester på apoteket.
Af hensyn til miljøet må du ikke smide
medicinrester i afløbet, toilettet eller
skraldespanden.
6. Yderligere oplysninger
Betaserc 8 mg og 16 mg tabletter
indeholder:
- Aktivt stof: betahistindihydrochlorid.
- Øvrige indholdsstoffer: Mikrokrystallinsk
cellulose. Mannitol. Citronsyremonohydrat.
Kolloid vandfri silica. Talcum.
Pakningsstørrelser:
Betaserc 8 mg tabletter: Blister: 100 stk. og
120 stk.
Betaserc 16 mg tabletter: Blister: 84 stk. og
100 stk.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis
markedsført.
Indehaver af markedsføringstilladelsen,
ompakket og frigivet af:
Abacus Medicine ApS
Vesterbrogade 149
DK-1620 København V.
Tel: +45 70 22 02 12
e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com
Denne indlægsseddel blev sidst revideret
11.2008
ABACUS MEDICINE ApS
Vesterbrogade 149 · DK-1620 København V
Tel: +45 70 22 02 12

Ingen kommentarer:

Send en kommentar